کشتی فرنگی

قطع همکاری قهرمان دنیا و المپیک با فدراسیون کشتی

به گزارش خبرنگاران، امید نوروزی که اواخر سال گذشته با دریافت حکم از علیرضا دبیر به اسم مشاور عالی رئیس فدراسیون کشتی در کشتی فرنگی منصوب شده بود، با استعفا از این سمت به همکاری خود با فدراسیون پایان داد.

3 مهر 1400